Области рада

Vasiljević Legal пружа свеобухватне правне услуге из наведених области домаћег и међународног права:

Банкарство и финансије

Специјализовани тим адвоката у области банкарства и финансија пружа ефикасна решења прилагођена потребама наших клијената.

Адвокати Vasiljević Legal тима изградили су репутацију стручних саветника од поверења, поступајући у интересу престижних домаћих и страних банака, као и других финансијских институција.

У области банкарства и финансија наш тим пружа следеће правне услуге:

 • Састављање свих врста уговора за потребе банака
 • Праћење законске регулативе у области банкарског пословања
 • Заступање пред судовима
 • Представљање одбора поверилаца банака
 • Пружање правних савета и израда правног мишљења у току стечајног поступка
 • Заступање банака у својству поверилаца у стечајном поступку

Имовинско право

Искуство наших адвоката у области имовинског права подразумева послове који се односе на купопродају, коришћење земљишта, власничка права, животну средину, развој, закуп, заједничка улагања и друго.

Савесно испитујемо ризике, пружамо подршку клијентима у сваком кораку започетог поступка, као и практичне и ефикасне савете у следећим пословима:

 • Испитивање услова закупа и савет при купопродаји некретнина
 • Израда стандардних образаца, документације и процедура
 • Правна анализа некретнина које су у власништву друштава и физичких лица
 • Дефинисање процедура за стицање и располагање учешћем у некретнинама
 • Припрема доказа за оверу уговора пред јавним бележником

Хартије од вредности

Акције и обвезнице су често резултат дугогодишњег рада, улагања и планирања, услед чега правни тим пажљиво поступа саветовању клијената, узимајући у обзир могуће ризике, као и динамику промена на овом тржишту.

Имајући то на уму наши адвокати пружају клијентима потребну правну помоћ, укључујући:

 • Спорове у вези са акцијама и обвезницама
 • Тендерске споразуме
 • Заступање клијената пред државним органима и финансијским институцијама
 • Вођење свих поступака везаних за хартије од вредности

Интелектуална својина

Vasiljević Legal адвокатски тим у области интелектуалне својине фокусира се на праћење и проучавање промена савремене законске регулативе. Клијенти, свесни важности заштите својих права из ове области, упућују захтеве за помоћ нашем тиму са потребом да осигурају право власништва над својим идејама, и обезбеде располагање плодовима свог стваралаштва осигураном од потенцијалних злоупотреба.

Било да наши клијенти послују путем интернета или поље њиховог деловања укључује софтверску индустрију, технологију или телекомуникације, дизајнерска решења, потребу за подршком у вођењу стратегије управљања брендовима, жиговима и сл., могу бити уверени да ћемо им пружити адекватну правну помоћ у циљу заштите интелектуалне својине и ауторских права.

Породично право

Заступање клијената у домену породичног права укључује бављење осетљивим питањима, услед специфичне природе ове врсте судских поступака. Имајући то у виду, наш правни тим на овом пољу развија саветодавни и индивидуални приступ клијенту, чиме утврђује најбољи смер правног деловања у складу са потребама и циљевима клијената.

Адвокати Vasiljević Legal тима са дугогодишњим искуством на овом пољу, разумеју да породична питања за клијента могу представљати стресан и емотиван процес, због чега смо усмерени ка примени високо квалитетних правних услуга у свим областима породичног права, укључујући:

 • Поништење брака
 • Развод брака
 • Поделу заједничке имовине
 • Издржавање деце и других лица
 • Родитељско старање

Право конкуренције

Експанзија глобалне економије условила је потребу за правним заступницима специјализованим у пољу познавања права конкуренције, као једног од основних чинилаца тржишне економије.

Примена прописа и спровођење закона у овој области постају све сложенији, а деловање тржишних учесника потребно је прилагодити условима тржишта и законским оквирима из области права конкуренције.

Развијање регулаторних оквира домаћих и међународних институција надлежних за област конкуренције, подстакло је потребу учесника на тржишту да прилагоде пословање у складу са датим оквирима.

Подршка коју пружамо клијентима у креирању пословне политике у складу са правилима тржишне конкуренције и подршке државних апарата, укључује:

 • Обуку запослених у области прописа о заштити конкуренције
 • Управни поступак пред Комисијом за заштиту конкуренције
 • Заступање пред домаћим и страним регулаторним органима
 • Пријаве концентрације

Привредно право

Vasiljević Legal нуди широк спектар правних услуга за мала, средња и велика привредна друштва, корпорације и друга правна лица, а наш тим адвоката свакодневно пружа правовремене савете у вези са домаћим и међународним привредним прописима.

Чланови тима Vasiljević Legal у области привредног права свакодневно пружају следеће врсте правних савета нашим клијентима.

 • Припрема уговора
 • Due dilligence
 • Јавне набавке
 • Анализу правних аката пред спајање уз припајање
 • Помоћ при оснивању привредних друштава
 • Заступање пред државним и финансијским институцијама
 • Корпоративна реорганизација и реструктурирање
 • Међународна спајања и припајања
 • Власнички капитал и стратешке инвестиције
 • Опште саветовање из области компанијског и трговинског пословања
 • Усклађеност са правном регулативом
 • Сви парнични и други поступци који произилазе из пословања између привредних друштава

Решавање спорова/медијација

У корак пратимо развој и захтеве савременог пословања, које бележи константну експанзију уз убрзане промене пословних активности и околности, где неизбежно долази до ситуација да договори не буду остварени, а закључени уговори неиспуњени, што захтева активирање правних мера са циљем заштите имовине или надокнаде евентуалне штете.

Настојимо да постигнемо најповољнија решења у складу са интересима наших клијената путем преговора и уговорених арбитража, како бисмо избегли дуготрајне судске поступке. Адвокатске услуге нашег тима у области решавања спорова укључују, између осталог, следеће:

 • Заступање пред судом у поступку медијације
 • Заступање пред регулаторним органима
 • Заступање у поступцима арбитраже
 • Медијацију

Кривично право

Сигурни смо да уз богато искуство и вишегодишњу праксу нашег правног тима на пољу кривичног права, можемо пружити изванредну одбрану креирајући најбоља правна решења.

Свесни чињенице колико озбиљне последице овакви процеси могу имати на живот наших клијената, њима непосредно руководе најискуснији чланови нашег правног тима. Заступајући клијенте у свакој фази кривичног поступка Vasiljević Legal тим пружа низ услуга, укључујући:

 • Индивидуално саветовање
 • Креирање плана и стратегије за вођење кривичног поступка
 • Заступање у поступцима одузимања имовине
 • Заступање у својству браниоца или пуномоћника оштећеног у кривичним поступцима пред свим судовима у Републици Србији
 • Пружање одбране у поступцима који се воде због кривичних дела против привреде

Радно право

Остваривање права запослених императив је сваког модерног друштва, с тога тим наших адвоката из области радног права креира одговарајући приступ сваком клијенту, пружајући следеће правне услуге:

 • Заступање у поступцима против дискриминације и мобинга
 • Праћење правне регулативе из области радног права и редовно обавештавање клијената
 • Учествовање у поступку закључења колективног уговора
 • Састављање упозорења о постојању разлога за отказ уговора о раду, решења о отказу, свих других правних аката друштва (акт о систематизацији радних места, правилник о раду…)
 • Вођење, заступање у свим радним споровима

Стечајно право

Након вишегодишње успешне праксе у заступању компанија у региону, чланови  тима поседују значајно искуство у саветовању приликом покретања стечајног поступка. Vasiljević Legal правни тим заступа клијенте у улози непристрасног посматрача у овој врсти поступка, спречавајући пропусте, неадекватне пословне потезе и злоупотребе. Наши адвокати су специјализовани за пружање правних услуга, као и сврсисходних и прилагођених савета у области стечајног поступка, укључујући:

 • Израда унапред припремљеног плана реорганизације (УППР) и плана реорганизације (ПР)
 • Припрема дужничког реорганизационог плана
 • Заступање поверилаца у стечајном поступку (пријава потраживања)

Пореско право

Vasiljević Legal тим може вам помоћи у управљању поступцима пореске контроле, решавању спорова пред надлежним органима.

Адекватан правни савет у овој области може знатно утицати на квалитет пословне трансакције, и у неким случајевима, осигурати вас од негативних последица. Клијенти нам најчешће пружају поверење у заступању пред пореском управом током процеса контроле, као и другим фазама административних и судских поступака.

Настојимо да клијентима пружимо већину услуга у области пореског права, укључујући:

 • Пореско планирање у различитим врстама домаћих и међународних трансакција
 • Пружање савета у области привредног опорезивања
 • Смањење пореских трошкова у складу са прописима
 • Усклађивање са пореским правилима и прописима